Czym jest karate tradycyjne?

“Poprzez karate tradycyjne człowiek zyskuje środki do poszerzenia i pogłębienia swych zdolnośći fizycznych i umysłowych. Dzięki ciągłemu poszukiwaniu doskonałości technicznej następuje wszechstronny rozwój możliwości jednostki ludzkiej.”

“Budo jest skarbem kultury i bezcennym dziedzictwem przekazywanym od stuleci z pokolenia na pokolenie. Dzięki tej wartościowej wiedzy poznajemy drogę do samodoskanalenia poprzez fizyczny, umysłowy oraz duchowy trening. Jesteśmy zatem odpowiedzialni, za to aby chronić i przekazywać wartości zawarte w budo przyszłym pokoleniom.”

Proste zasady

Po pierwsze! Dążyć do doskonałości charakteru!

Po pierwsze! Bronić ścieżek prawdy!

Po pierwsze! Krzewić ducha wysiłku!

Po pierwsze! Szanować zasady etykiety!

Po pierwsze! Strzec się porywczej odwagi!